วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก

ความเป็นมา

วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบและให้รัฐบาล ชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสําคัญ และเข้าร่วมกิจกรรม องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสําคัญของการป่วยและ เสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกําหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงด สูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่