วันที่ 28 มิถุนายน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก

ความเป็นมา

เขาสามร้อยยอด เป็นชื่อที่มีตํานานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียง รายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสําเภาจีนแล่นผ่านมาประสบลมพายุรุนแรงจนเรือใกล้อับปางจึงแวะหลบ ภัยเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะ แต่เนื่องจากไม่ชํานาญพื้นที่เรือได้ชนกับหินโสโครก อับปางลงผู้คนจมน้ำตายจํานวนมากที่เหลือรอดตายขึ้นมาอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 300 คน จึงได้ตั้งชื่อ ว่า “เกาะสามร้อยรอด” ต่อมาระดับน้ำทะเลได้ลดลง เกาะกลายเป็นภูเขา ชาวบ้านเรียกคลาดเคลื่อนเป็น “เขาสามร้อยยอด” บริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นชาวบ้านเรียกว่า “อ่าวทะเลสาบ” เคยมีผู้พบซาก เสากระโดงเรือโบราณในบริเวณนี้ด้วย บางข้อสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมีต้นสามร้อยยอดขึ้นอยู่ หรือมียอด เขามากมายถึง 300 ยอด ในปี พ.ศ.2505 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 100 กําหนดพื้นที่ป่าเขาสามร้อยยอดพื้นที่ประมาณ 99.50 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นป่าสงวนตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ก่อน ซึ่งเหตุผลของการประกาศพื้นที่ ดังกล่าวเพราะมีพันธุ์ไม้ที่มีค่าขึ้นอย่างหนาแน่นมาก เช่น ไม้จันทน์ มะค่า มะเกลือ แสมสาร และ ทิวทัศน์ที่สวยงามที่ควรสงวนไว้ ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่ประมาณ 61.28 ตารางกิโลเมตร ได้ถูก ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 ตอนที่ 53 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2509 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 4 ของประเทศไทย และเป็นอุทยานแห่งชาติทาง ทะเลแห่งแรก

วัตถุประสงค์

เป็นวันที่ระลึกถึงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม