วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี วันอุตุนิยมวิทยา

ความเป็นมา

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กําหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันอุตุนิยมวิทยา โลก” ซึ่งในแต่ละปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจะเฉลิมฉลองด้วยการเสนอบทความพิเศษในหัวข้อที่ สังคมกําลังให้ความสนใจ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ถือเป็นความสําคัญสูงสุดขององค์การ อุตุนิยมวิทยาโลก ด้วยเหตุนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริม “วัฒนธรรมแห่ง การป้องกัน” ในการที่จะสร้างความสามารถในการฟื้นฟูชาติและชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติให้บรรลุผลในระหว่างปี 2548- 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบของภัยธรรมชาติที่จะมีต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคมของชาติ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จต่อไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Skip to content