วันที่ 23 พฤษภาคม “วันเต่าโลก”

วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) เป็นวันที่กำหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภท ทั้งเต่าบก เต่าน้ำจืด และเต่าทะเล เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาว แต่ในปัจจุบันเต่าอายุสั้นลง เป็นผลจากปัจจัยต่างๆ เช่น มลพิษ การล่า พื้นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม จึงมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์เต่า และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลที่ถูกทำร้าย ให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติอย่างถูกต้อง และร่วมกันอนุรักษ์เต่าอย่างจริงจัง

จะรักษ์เต่าอย่างไรให้ถูกวิธี
รู้หรือไม่? เต่าแต่ละชนิดมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน และไม่ใช่เต่าทุกชนิดจะว่ายน้ำได้
เต่าบก ว่ายน้ำไม่เป็น ถ้าปล่อยลงน้ำจะจม เนื่องจากกระดองเต่ามีน้ำหนักมาก
เต่าน้ำจืด ว่ายน้ำได้แต่ต้องการพื้นดินไว้พักในการว่ายน้ำด้วย
เต่าทะเล อาศัยอยู่ในทะเล ยกเว้นตอนวางไข่ จะขึ้นมาวางไข่บนบก
ช่วยกันอนุรักษ์เต่า ด้วยมือเรากันเถอะ

วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) เป็นวันที่กำหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภท ทั้งเต่าบก เต่าน้ำจืด และเต่าทะเล เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาว แต่ในปัจจุบันเต่าอายุสั้นลง เป็นผลจากปัจจัยต่างๆ เช่น มลพิษ การล่า พื้นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม จึงมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์เต่า และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลที่ถูกทำร้าย ให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติอย่างถูกต้อง และร่วมกันอนุรักษ์เต่าอย่างจริงจัง
จะรักษ์เต่าอย่างไรให้ถูกวิธี
รู้หรือไม่? เต่าแต่ละชนิดมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน และไม่ใช่เต่าทุกชนิดจะว่ายน้ำได้
เต่าบก ว่ายน้ำไม่เป็น ถ้าปล่อยลงน้ำจะจม เนื่องจากกระดองเต่ามีน้ำหนักมาก
เต่าน้ำจืด ว่ายน้ำได้แต่ต้องการพื้นดินไว้พักในการว่ายน้ำด้วย
เต่าทะเล อาศัยอยู่ในทะเล ยกเว้นตอนวางไข่ จะขึ้นมาวางไข่บนบก

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content