วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

ความเป็นมา

วันคุ้มครองโลกถือกําเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสํานึกเกี่ยวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทําลายในการแสดงพลังครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ล้านคน และปรากฏขึ้นตามเมืองใหญ่ๆ เกือบทั้งสหรัฐ หลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อมของ สหรัฐก็เพิ่มพูนขึ้น มีการออกกฎหมายควบคุมการกระทําที่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ

สําหรับประเทศไทยเริ่มพูดถึงวันคุ้มครองโลกครั้งแรก เมื่อปี 2533 ถือเป็นการเริ่มต้น ของสังคมไทยยุคเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะหลังจากสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง กระทําอัตวินิบาตกรรมและเมื่ออาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 16 สถาบันได้จัดงาน วันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสําคัญของป่าอนุรักษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการณ์ ทําลายสัตว์ป่าและป่าไม้ประเทศไทย ยังมีการจัดงานเพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ใน การปกป้องรักษาผืนป่าที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ถือเป็นวันสําคัญ ของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ

2. เพื่อกําจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทําลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อน

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ

4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขาย สิ่งมีชีวิตที่อาจทําให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป

5. เพื่อคงสภาพระดับประชาชนไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

6. เพื่อสร้างพลังอํานาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ร่วมกันปกป้องชั้นบรรยากาศ น้ำ และ สภาพอื่น ๆให้พ้นจากการกระทําที่มิชอบของมนุษย์

7. เพื่อสร้างสํานึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ

ที่มา : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคําแหง