วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี “วันน้ำโลก”

ความเป็นมา

วันอนุรักษ์น้ำโลก มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในวันที่ 22 มีนาคม ปี 1992 ที่มีเนื้อหาสำคัญโดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำในประเทศนั้น ๆ และในวันนั้นเองสมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติก็ได้ออกประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน World Water Day หรือ วันอนุรักษ์น้ำโลก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ

2. เพื่อให้คนทั่วโลกเล็งเห็นถึงการรักษาทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก

ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/69058

Skip to content