วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี World Car Free Day

ความเป็นมา

องค์กรมากกว่า 50 องค์กรในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ กําหนดให้วันที่ 22 กันยายน เป็นวัน World Car Free Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล และหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและ เสียง ปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน และได้เชิญ ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการ ประชุมหารือร่วมกันและเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากร จึงกําหนดจัดโครงการ Car Free Day ของประเทศไทยขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2546 ภายใต้ชื่อ “22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ”

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปริมาณ จํานวนรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับ คุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการ เดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ประชาชนเจ้าของรถ

ที่มา : http://pcdv1.pcd.go.th/information/carfree/carfree.htm