วันที่ 18 กันยายน วันสถาปนากรมป่าไม้

ความเป็นมา

จากปัญหาการอนุญาตสัมปทานทําไม้ของเจ้าผู้ครองนครทางภาคเหนือ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชดําริที่จะรวบรวมอํานาจการจัดการป่าไม้ทั้งหมดมาไว้ที่ ราชการส่วนกลาง จึงทรงพระราชทานกําเนิดกรมป่าไม้ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2489 มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Royal Forest Department” พ.ศ.2439 เมื่อได้ตั้งกรมป่าไม้ขึ้นแล้วก็ยังไม่มีเจ้ากรมหรืออธิบดี ทางรัฐบาลสยามก็ได้ ขอร้องไปยังรัฐบาลอินเดียของอังกฤษ หรือ British India ขอตัว Mr. H. A. Slade อยู่ทํางาน ในประเทศสยามเป็นการชั่วคราว จึงได้มีการทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ Mr. H. A. Slade เป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2439 ในสมัยนั้นชื่อตําแหน่งต่าง ๆ ก็ใช้เป็น ภาษาอังกฤษหมด เพื่อความสะดวก ในการปฏิบัติงานของฝรั่ง ชาวอังกฤษที่จ้างมาจากกรมป่าไม้ พม่า ส่วนใหญ่แม้แต่หนังสือราชการ ก็ใช้ภาษาอังกฤษด้วย ในสมัยเริ่มตั้งกรมป่าไม้นั้นตําแหน่ง อธิบดีปัจจุบันเรียกว่า “Conservator of Forests” เราเรียกกันในภาษาไทยว่า “เจ้ากรมป่าไม้ (เปลี่ยนเป็น “อธิบดีกรมป่าไม้” ในภาษาไทยและ “Director General of the Royal Forest

Department” ในภาษาอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2467)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ พระราชทานกําเนิดกรมป่าไม้

2. เพื่อระลึกถึงวีรชนป่าไม้ทุกท่านที่ได้อุทิศชีวิตและร่างกายเพื่อปกป้องป่าไม้ของชาติ

3. เพื่อมอบรางวัลสําหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เกษตรกร และประชาชนที่ทําประโยชน์ให้กับวงการ

ที่มา : กรมป่าไม้ สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ www.forest.go.th