วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ควายไทย

ทุกวันที่ 14 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญของควายไทย และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย ให้อยู่คู่กับวิถีเกษตรกรรมไทยสืบไป เนื่องจากปัจจุบันไทยกำลังประสบปัญหาการลดลงของจำนวนควายไทย ทั้งจากการที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่อย่างเพียงพอ รวมถึงความต้องการควายไทยที่น้อยลง ทำให้บทบาทของควายไทยลดลงอย่างมาก โดยเหตุที่กำหนดให้เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีนั้น เนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เป็นครั้งแรกในวันที่ 14 พฤษภาคม 2523

Skip to content