วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร

ความเป็นมา

พลับพลึงธารเป็นหนึ่งเดียวในโลกมีกระจายพันธุ์ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาที่เคยพบเห็นได้ทั่วไป แต่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันพลับพลึงธารลดลง จนกระทั่งคณะทำงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เห็นชอบจัดสถานภาพพลับพลึงธารเข้าบัญชีพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกและตีพิมพ์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554 จึงถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร IUCN และภาคีเครือข่ายจึงกำหนดวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร

ที่มา : https://www.facebook.com/CrinumThaianum