วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี วันป่าชายเลนแห่งชาติ

ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นทั้งแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต แหล่งหลบภัยของสัตว์ และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้พื้นที่บริเวณป่าชายเลนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

จากความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ที่ทรงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์และดูแลป่าชายเลน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของฤดูกาล และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรทางธรรมชาติตามมา จึงยิ่งเป็นการย้ำเตือนให้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ เพื่อเป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงของมนุษย์และสัตว์ทุกชีวิตต่อไป

Skip to content