วันที่ 1 เมษายน 2566 ของทุกปี วันข้าราชการพลเรือน

ความเป็นมา

การเป็นข้าราชการต้องมาพร้อมทั้งความดีและความเก่ง และหากจะเป็นข้าราชการที่ดีและเก่งได้ จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ คือ มีความรู้ทั้งเชิงลึก และเชิงกว้าง ที่เป็นประโยชน์ต่องานของตน

2. มีคุณธรรม คือ มีคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจ และมีความประพฤติที่ดีงาม

3. มีสัมพันธภาพ คือ มีความเป็นมิตร ไว้เนื้อเชื่อใจ รักใคร่สามัคคีกันในหมู่ข้าราชการ

4. มีจิตสาธารณะ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ที่มา : รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของนายธนรัชต ตรีศรี สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

ความเป็นมา

การเป็นข้าราชการต้องมาพร้อมทั้งความดีและความเก่ง และหากจะเป็นข้าราชการที่ดีและเก่งได้ จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ คือ มีความรู้ทั้งเชิงลึก และเชิงกว้าง ที่เป็นประโยชน์ต่องานของตน

2. มีคุณธรรม คือ มีคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจ และมีความประพฤติที่ดีงาม

3. มีสัมพันธภาพ คือ มีความเป็นมิตร ไว้เนื้อเชื่อใจ รักใคร่สามัคคีกันในหมู่ข้าราชการ

4. มีจิตสาธารณะ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ที่มา : รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของนายธนรัชต ตรีศรี สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

Skip to content