วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี วันสืบ นาคะเสถียร

ความเป็นมา

สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี แลกชีวิตของ ตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลุกจิตสํานึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้น ให้รับทราบความ เป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเมืองไทย คุณสืบได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่น จริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังการเสียชีวิตของคุณสืบ 18 วัน มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 วันเดียวกับการครบรอบ 94 ปีของ กรมป่าไม้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักอนุรักษ์นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้กําหนดขอบข่ายและ ทิศทางการทํางานไว้ 5 ประการ คือ

1. การสนับสนุนการจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่า อนุรักษ์ทั่วประเทศ

2. การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่า

3. งานรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การรณรงค์ แนวความคิด “ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ”

4. งานประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายแนวร่วม และเผยแพร่งานอนุรักษ์ส่วนกว้างงานส่งเสริมและสนับสนุนการ ศึกษาวิจัย สัตว์ป่า โดยจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่าขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อรําลึกถึงนักอนุรักษ์ที่มีความเสียสละ ที่กระตุ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสําคัญกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคําแหง