วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี วันตั้งถิ่นฐานโลก (World Habitat Day)

ความเป็นมา

วันตั้งถิ่นฐานโลก เริ่มขึ้นในปี 1989 วันตั้งถิ่นฐานโลกเป็นการปฏิบัติกันทั่วโลกภายใต้ การแก้ปัญหาตามแผน 40/202 ในวันที่ 17 ธันวาคม 1985 จึงได้ตั้งให้วันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคม เป็นวันตั้งถิ่นฐานโลก (World Habitat Day)

วันตั้งถิ่นฐานโลกเป็นโอกาสอันดีในการที่จะนึกถึงผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และการขาดแคลนที่พัก รวมถึงการปรับตัวของมนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป วันตั้งถิ่นฐานโลก เป็นวันที่องค์กรนานาชาติให้โอกาสแก่สังคมหรือประเทศ จากความสําเร็จในการริเริ่มการก่อตั้ง องค์กรต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และยากที่จะจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและการ บริการขั้นพื้นฐาน รางวัลเกียรติยศของการตั้งถิ่นฐานโลกเป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคล หน่วยงานและโครงการ ที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนากระบวนการในเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หัวเรื่องของการ ตั้งถิ่นฐานโลก ปี 1988 คือ “เมืองที่ปลอดภัย การเสนอให้ชาวเมืองทั่วโลกเกิดการคิดแก้ไขปัญหา หรือเอาชนะปัญหา และสร้างสรรค์เมืองให้ปลอดภัยทุกปี รางวัลนี้เป็นรางวัลคุณภาพรางวัลหนึ่ง ที่จัดทําขึ้นแจกทั่วโลก

วัตถุประสงค์

เพื่อนึกถึงผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และการขาดแคลนที่พัก รวมถึงการปรับตัวของมนุษย์ต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม