ลุงป้อม ห่วงประชาชน ถก กนภ. ดูแลสภาพภูมิอากาศเร่งการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 1

          ที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาเรื่องที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยผลการประชุมมีดังนี้ ไม่ขัดข้องต่อการเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมหยุดยั้งการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรมของที่ดิน สร้างความสมดุลระหว่างการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และรักษาไว้ ซึ่งการบริการของระบบนิเวศ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติ กนภ. ต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก่อนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

          เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิตจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เข้าไปสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065

          เห็นชอบต่อ (ร่าง) แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

          เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส โดยข้อตกลงดังกล่าวแสดงถึงความร่วมมือสองฝ่ายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของความตกลงปารีส

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาการจัดการน้ำในระดับพื้นที่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนและโครงการเสริมสร้างศักยภาพเชิงสถาบันและเชิงเทคนิคเพื่อดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ซึ่งจะเป็นการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของประเทศ ให้เป็นไปตามข้อที่ 13 ของความตกลง

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ขอให้ฝ่ายเลขานำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสรุป และจัดทำรายงานการประชุมต่อไป สำหรับมติคณะกรรมการ ขอให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ำเสมอ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content