ลุงป้อม ถก คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่าน EIA แก้ปัญหาจราจร เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสำคัญ เพื่อประโยชน์ประชาชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้เห็นชอบรายงาน EIA จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเชื่อมถนนพรานนก – พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจรและเพิ่มเติมโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และโครงการการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง) ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุง และอำนวยความสะดวกทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่สำคัญที่จะผลักดันการบริหารจัดการทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดการบริหารจัดการทั้งในเชิงพื้นที่ และในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) การจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย (2) (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) (3) การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 รวม 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี  (4) การปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (5) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564 และ (6) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565– 2570)

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)