“ลุงป้อม” ถก กก.วล. ผ่านร่างมาตรฐานฝุ่น PM2.5 ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. รองประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กรรมการและเลขานุการ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ – เด่นชัย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขยายเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งทางรางในพื้นที่ภาคเหนือ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่สำคัญ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 2565 – 2570 (2) ร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (3) การประชุมรัฐภาคี 3 อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในรูปแบบ face-to-face (อนุสัญญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ) และ (4) การให้การยอมรับในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลฯ รวมทั้งได้ พิจารณากำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และการปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)