ลอยกระทงยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลอยกระทงยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งด ลด ลอย
1.งดการใช้กระทงโฟมเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.ลดขนาดกระทง ลดการใช้ทรัพยากร
3.ลอยกระทงออนไลน์ ลดการสัมผัส (ในยุคโควิด 19)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม