ร่าง ประกาศ สผ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20211007-eia-draft