(ร่าง) ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก (Heritage Impact Assessments, HIAs)

recruit-tor-202209221641