รู้จัก-ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม

การให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวางแผนหรือตัดสินใจ ปัจจุบันได้มีการนำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (The System of Environmental-Economic Accounting; SEEA) มาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม ที่คำนึงถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ บัญชีประชาชาติ และสถิติทางการของประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ หลายประเทศได้นำแนวคิดระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย ได้จัดทำโรดแมประบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2563 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน พลังงาน น้ำ การปล่อยอากาศเสียจากการใช้พลังงาน และที่ดินเพื่อการเกษตร พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ฉัตรชัย อินต๊ะทา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NE_65_Jun

Skip to content