รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร และกำหนด เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ

recruit-202208301401