รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. ๒๕๖๒