รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

kpi-onep-61-1