รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

kpi-onep61-1