รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

kpi-onep-61-2

Skip to content