รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นของกฎหมาย (ฉบับร่าง) และผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

Click to view in fullscreen