รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

summary-kpi-onep63