รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ

recruit-20211125-eec