รับสมัครพนักงานจ้างเหมาด้านวิชาการ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา