รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่าง ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่…) พ.ศ. … และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งเป็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เสนอ รมว.ทส. เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

โดยตามร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ฉบับ ข้างต้น กำหนดให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศกำหนดรูปแบบและจำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการดำเนินการ

file-20220117-eia

โปรดให้ความเห็น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 265 6500 ต่อ 6858,6860 หรือ 02 265 6640
อีเมล : [email protected] , [email protected]
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400