รัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือกับรัฐมนตรีแห่งรัฐสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในประเด็นการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๘ (Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC COP 28) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ในสาขาพลังงาน ภายในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ – ๒๐๗๐ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายก็ยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านเกษตรกรรม และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

ทั้งนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสาธารณรัฐเกาหลี ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม COP 28 ในฐานะตัวแทนของกลุ่มเอเชีย – แปซิฟิก และต่างก็มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างโดดเด่น โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสาธารณรัฐเกาหลีจะหารือกันในรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการเสนอประเทศที่จะเป็นผู้แทนกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม COP 28 ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม