รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุมหารือผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สผ. โดย กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและนางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จำนวน 32 หน่วย

วัตถุประสงค์ของการประชุมหารือ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบใหม่สำหรับหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาข้อติดขัดในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ และ 3.เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ในปีงบประมาณ 2565

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)