รองเลขาธิการ สผ. ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชมรมนักวิชาการและที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมขอเข้าพบรองเลขาธิการ สผ. (นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร) เพื่อขอทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับ สผ. ในอนาคต ซึ่งรองเลขาธิการ สผ. (นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร) ได้หารือแนวทางการดำเนินงานใน 4 ด้าน (LEEN) ได้แก่ 1. Law & Regulation 2. EIA-e-report 3. E-License 4. Network เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1003 สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)