รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายในงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน Climate Change ของประเทศไทย” และ “(ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Climate Action Policy” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TCNN กล่าวเปิดงาน โดย รองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน Climate Change ของประเทศไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง การยกระดับเป้าหมาย NDC ของประเทศ เป็นร้อยละ 30-40 จากกรณีปกติ ในปี ค.ศ. 2030 มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึง การเร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จำนวน 193 คน

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน Climate Change ของประเทศไทย” และ “(ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TCNN กล่าวเปิดงาน
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จำนวน 193 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content