รองเลขาธิการ สผ. ร่วมงาน “Water Security and Climate Change Conference (WSCC 2022): Adaptation for Sustainable and Resilient Development”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Water Security and Climate Change Conference (WSCC 2022): Adaptation for Sustainable and Resilient Development ในรูปแบบ Hybrid Event ร่วมกับ H.E. MR. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยการประชุมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางน้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปีนี้ ได้มุ่งเน้นในประเด็นด้านการปรับตัวอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่างมีภูมิคุ้มกัน ในการนี้ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Pathways for Implementation of Transformational Adaptation in Thailand Context” ซึ่งนำเสนอภาพรวมของเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ตลอดจนการบูรณาการงานด้านการปรับตัวเข้าสู่การดำเนินงานรายสาขาและเชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ สถาบันการศึกษา องค์การระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน ประมาณ 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)