รองเลขาธิการ สผ. ร่วมงาน Sustainable Forum 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมงาน Sustainable Forum 2023 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Roadmap Thailand to COP 27” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตลอดจนแนวทาง
การดำเนินงานในอนาคต ภายหลังการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๗ (COP 27) นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษจากผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศไทย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักลงทุน และภาคประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน ประมาณ 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)