รองเลขาธิการ สผ.ย้ำ การปรับตัวของภาคพลังงานและอุตสาหกรรม สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2022 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การปรับตัว และความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อวิกฤตพลังงานโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกที่เกิดขึ้น รวมถึงแผนพลังงานของประเทศ และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานสัมมนา นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวของภาคพลังงานและอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน” ในประเด็นการอภิปราย “การมุ่งสู่ Carbon Neutrality” โดยรองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) โอกาสและความท้าทายต่อภาคพลังงานและขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายที่ท้าท้ายดังกล่าว เช่น การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อการดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน การจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต และการสร้างกลไกสนับสนุนทางสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินทุน ตลอดจนการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ เพื่อก้าวทันสถานการณ์และแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)