รองเลขาธิการ สผ. (มนต์สังข์) รับมอบชั้นหนังสือเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย
นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม และนางสาววัลย์นภา รัชเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน สผ. รับมอบชั้นหนังสือเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  และเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูลห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถค้นคว้าจากห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม