รองเลขาธิการ สผ. กล่าวถ้อยแถลง “ภาพรวมนโยบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคเมือง” ในประชุมเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความสามารถของเมืองและธรรมชาติในการตั้งรับปรับตัวต่อผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Urban Resilience Building and Nature)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “ภาพรวมนโยบาย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเมือง”ภายใต้การประชุมเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความสามารถของเมืองและธรรมชาติ ในการตั้งรับปรับตัว ต่อผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Urban Resilience Building and Nature) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ กับ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) โดยการสนับสนุนของกองทุน International Climate Initiative (IKI) โดยถ้อยแถลงได้กล่าวถึงบทบาทของ สผ. ในการจัดทำนโยบายและแผน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการบูรณาการการดำเนินงาน ด้านเข้าสู่การปฏิบัติทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถ ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเมือง และสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน ชุมชน และเมือง เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องประสาน ภาคีเครือข่ายการดำเนินการทั้งในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย และการดำเนินงาน ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำ ถึงการประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions: NbS) ในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายกว่า 50 คน