รมว.ทส. แถลงผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนบ้านบางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนบ้านบางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี จากปี ๒๕๓๙ มีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากกว่า ๒๐ หน่วยงาน ได้เข้าไปดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘ โครงการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่  ส่งเสริมอาชีพ  และเสริมสร้างสุขอนามัย รวมถึง วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID – 19)  หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชากรในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสำรวจที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรบ้านบางกลอย การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการบริโภค การสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาล การจ้างแรงงานชุมชนกะเหรี่ยงเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในตำแหน่งงานต่าง ๆ รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนโดยการแจกเครื่องอุปโภค บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ และระงับข้อพิพาท โดยแต่งตั้งผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์จากบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย เป็นกรรมการพื้นที่คุ้มครอง (PAC)  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับสิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึงสิทธิในความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นจากการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตพื้นที่อนุรักษ์  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจากการสำรวจการถือครองที่ดินของบ้านบางกลอย พบว่ามีราษฎรผู้ได้รับการตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๙๗ ราย ทำการสำรวจได้จำนวน๑๔๓ แปลง เนื้อที่มากกว่า ๖๐๐ ไร่ ซึ่งได้มอบผลการสำรวจและแผนที่ล่าสุดให้กับชุมชน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำหรับการจัดที่ดินทำกินและการให้หนังสืออนุญาตให้กับชุมชนจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และเป็นไปอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (Ongoing Process)  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งประเทศให้เป็นไปอย่างยุติธรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการจับกุมตามที่เป็นข่าวเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รัฐบาลได้เน้นแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกันและเป็นขั้นตอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก ๕ คณะ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีกระบวนรับฟังความคิดเห็นและมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับนานาชาติ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน สำหรับผู้แทนรัฐภาคีสมาชิกในคณะกรรมการมรดกโลกที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักรไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะมีขึ้นในการประชุมทางไกลของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content