รมว.ทส. แถลงความมุ่งมั่นของไทยในการประชุม Leader Summit on Climate

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการเสวนาระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ Climate Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้เชิญประเทศต่างๆ กว่า ๔๐ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม โดย Joe Baiden ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกประเทศแสดงความมุ่งมั่นและเพิ่มความทะเยอะทะยานร่วมกัน และเพื่อส่ง Message ไปยังการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สมัยที่ ๒๖ (UNFCCC COP 26) ที่สหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้นำทั่วโลกได้ให้คำมั่นเพื่อที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐ ซึ่ง รมว.ทส. ได้เข้าร่วมเสวนาระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ Climate Adaptation and Resilience เรื่องการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศที่มีการดำเนินการที่โดดเด่นในด้านการปรับตัวและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มานำเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนการดำเนินการของประเทศ ต่อประชาคมโลก ภายใต้ ๓ ประเด็นหลัก (Theme) ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) การจัดการน้ำ (Water Management) และ ผลกระทบต่อมนุษย์ (Human Impacts) ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีรัฐมนตรีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ ราชอาณาจักรโมร็อกโก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ไอร์แลนด์ รัฐกาตาร์ สาธารณรัฐรวันดา และสาธารณรัฐโปรตุเกส ในการนี้ รมว.ทส. ได้นำเสนอการดำเนินงานของประเทศไทย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในประเด็นด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารใน ๔ หัวข้อหลัก ประกอบด้วย ๑) ภาพรวมของผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย รวมถึงการดำเนินงานและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ๒) การดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาเกษตรและความมั่นคงทางอาหารที่ประเทศไทยได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยยกตัวอย่างโครงการ Rice NAMA ภายใต้ความร่วมมือของ ทส. กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำประกอบการเสวนา ๓) ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย อาทิ การจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติแล้ว และ ๔) การแสดงความตั้งใจของประเทศในการร่วมมือกับนานาประเทศในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสรวมทั้งบทบาทของไทยในเวที ASEAN และ APEC ในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม