รมว.ทส. เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประภัส โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทธ สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ปัญหาการว่างงาน และเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (RBF) ณ บ้านวังกรานต์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบแกลลอนน้ำ ๒๐ ลิตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง พบปะพูดคุย พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่มาร่วมงานฯ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม