รมว.ทส. เตรียมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๓ อำเภอ ในโครงการ “การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ มูลนิธิข้าวขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ๓ อำเภอ ในโครงการ “การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี” ของมูลนิธิข้าวขวัญ โดยมีเกษตรกร ๗ ตำบล ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ภายใต้โครงการได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอศรีประจันต์ เข้ารับมอบ พร้อมทั้งให้โอวาท และกำลังใจ ในการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ต่อไป สำหรับโครงการ “การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี” ของมูลนิธิข้าวขวัญซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๘.๙ ล้านบาท ซึ่งจะสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนฐานของการบูรณาการการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายผู้บริโภค นักวิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ที่สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่การทำการเกษตรทั่วประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content