รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดระนอง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารในสังกัด ทส. เดินทางไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓ จังหวัดระนอง เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการป่าชายเลน ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites) พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากแม่น้ำกระบุรี ปากคลองกะเปอร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นลำดับที่ ๑๑๘๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ และเป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ เนื่องจากเป็นป่าชายเลนดึกดำบรรพ์ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ แห่งหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งและจังหวัดระนองเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลภายใต้โปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑลครอบคลุมพื้นที่ ๑๘๙,๓๒๑.๒๕ ไร่โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ภูเขา แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ดินเลนงอกใหม่และที่ราบบริเวณชายฝั่ง พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งนี้เป็นหนึ่งในจำนวน ๖๗๒ แห่งใน ๑๒๐ ประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๐) โดยหลักการของโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑลต้องการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ถ้ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและรู้จักใช้อย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อจากนั้น รมว.ทส. เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้มอบเงินอุดหนุนให้ชุมชนชายฝั่ง จำนวน ๑๔ ชุมชน มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน จำนวน ๕ ชุมชน และมอบเงินอุดหนุน(เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนจังหวัดระนอง จำนวน ๙ ป่าชุมชน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม