รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของ สผ. ในพื้นที่เมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ ณ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามภารกิจการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมให้ข้อมูลประกอบการตรวจติดตามฯ โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า กล่าวสรุปการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า นายจรินทร์ นิรนาทวโรดม ประธานที่ปรึกษาชมรมบาบ๋าฝั่งทะเลอันดามัน อ.ตะกั่วป่า กล่าวสรุปประวัติการตั้งถิ่นฐานเมืองเก่าตะกั่วป่าและการก่อตั้งชมรมบาบ๋าฯ ในการนี้ รมว.ทส. กล่าวขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และปลัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า หลังจากนั้น คณะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้ากู่ใช่ตึ๋ง ศาลเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็นองค์ประกอบเมืองเก่าที่สำคัญ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพังงา พาชมสถานที่สำคัญในเขตเมืองเก่าตะกั่วป่า ได้แก่ ย่านอาคารเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมจีนผสมตะวันตก บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า และถนนอุดมธารา และกำแพงจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม