รมว.ทส. ประชุมหารือแนวทาง การพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชน ตามนโยบายของ คทช.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมหารือ เนื่องจากที่ประชุม คทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยประเด็นสำคัญที่คณะอนุกรรมการ ฯ เสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากตรงกับความต้องการของราษฎรมากที่สุด ประกอบกับการมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาสู่การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย คทช. ทั้งจากน้ำบาดาล และน้ำผิวดินโดยการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย จำนวน ๑๓๔ พื้นที่ 56 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 637,099-3-48.06 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลตั้งแต่ 2 – 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 81 พื้นที่ และมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 23 พื้นที่ ทั้งนี้ จะดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินการนำร่องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content