รมว.ทส. ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รวมทั้งผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย ๒) เรื่องรายงานแผนและผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมสำคัญปี ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการรายงานเรื่องที่สำคัญ ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) EIA ปัญหาอุปสรรคและการเปรียบเทียบปรับ ๒) ขั้นตอนและความก้าวหน้าการถ่ายโอนงาน คทช. จาก สผ. ไป สคทช. และ ๓) ความก้าวหน้าเรื่องการเสนอพื้นที่ต่าง ๆ เป็นมรดกโลก

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม