รมว.ทส. นำทีมผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เดินหน้า “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุม เดินหน้า “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วนของภาคเอกชน และภาคประชาชน ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ภัยแล้ง น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร การท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดนครปฐม เป็นต้น โดย รมว.ทส. กล่าวว่า โครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เป็นแนวคิดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้แต่ละกระทรวง ลงพื้นที่แต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจติดตามและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหากพบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ ทส. ต้องดำเนินการแก้ไขทันที ส่วนประเด็นปัญหาที่เป็นภารกิจของหน่วยงานอื่น ให้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางและเร่งดำเนินแก้ไขต่อไป
หลังจากนั้น รมว.ทส. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการต้นแบบการจัดน้ำเสียชุมชน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้มีการเสวนาพร้อมทั้งพบปะพูดคุย และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน โดยมี เครือข่าย ทสม. ชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้า และผู้ประกอบการแพแม่น้ำท่าจีน และประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงานดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม