รมว.ทส. นำทีมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลุยแก้ปัญหา เมืองสุพรรณฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน แก้ไขปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ จัดหางบประมาณเพื่อจ้างบุคลากรในการปลูกและพื้นฟูป่า แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำอุปโภคบริโภค ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในการนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม